Na temelju članka 27. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 142/98 i  65/09.) i članka 23. Statuta Muzeja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 12/07. i KLASA: 612-05/09-01/153, URBROJ: 2163/01-13-09-1 od 26.11.2009.), Gradsko vijeće Grada Pazina raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Grada Pazina

 

1 izvršitelj

Uvjeti: za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) te je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi,

- položen stručni ispit za kustosa,

- pasivno poznavanje dva svjetska jezika,

- da se ističe kulturnim, stručnim i znanstvenim radom,

- da se odlikuje radnim, stručnim i organizacijskim sposobnostima,

- hrvatsko državljanstvo.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 

1) Diplomu o stručnoj spremi,

2) Rješenje o položenom stručnom ispitu za kustosa,

3) Dokaz o pasivnom poznavanju dva svjetska jezika ili vlastoručno potpisanu Izjavu o tome,

4) dokaz o radu  u muzejskoj struci ili o radu u kulturi

5) Popis objavljenih stručnih i znanstvenih radova,

6) Domovnicu,

7) Rodni list,

8) Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,

9) Prijedlog Plana i programa razvoja Muzeja, te

10) Životopis.

 

Ravnatelja/icu imenuje Gradsko vijeće Grada Pazina na rok od četiri godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Grad Pazin - Natječajni odbor za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ice Muzeja Grada Pazina, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin s naznakom „Natječaj za ravnatelja Muzeja Grada Pazina“, u roku od 15 dana od dana objave u Glasu Istre.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

            Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

             

 KLASA: 612-01/11-01/40

URBROJ: 2163/01-03-02-11-9

Pazin, 12. siječnja 2012.